E-shop na Slovensku

E-shop pro zákazníky ze SR

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášení

KONTAKTY

Objednávky ratanového nábytku, fakturace

Fotka Pavla Zbojková vedoucí obchodního úseku
Tel.: 728 435 970
(Po - Pá 9 - 17 hod.)
e-mail:

Informace o ratanovém nábytku, dotazy k firemní prodejně

Fotka Jana Tulisová vedoucí firemní prodejny
Tel.: 737 335 220
e-mail:

NEJŽÁDANĚJŠÍ ZBOŽÍ

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ratan-klub.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je RATAN KLUB s.r.o., se sídlem Soukenická 973/2, 602 00 Brno, IČ 27679497, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, sp. zn. 51423, a kupujícího (zákazníka). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci Kontakty. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je i Reklamační řád.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva- smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající- osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující (zákazník) – Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel- osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Uzavření kupní smlouvy- Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka od kupujícího a samotná kupní smlouva vzniká až potvrzením prodávajícího, nikoliv automatickou odpovědí o přijetí objednávky. Od tohoto okamžiku lze vzniklou smlouvu  měnit nebo rušit pouze na základě zákona nebo vzájemné dohody kupujícího a prodávajícího.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky či reklamační řád neodpovídaly obchodním podmínkám či reklamačnímu řádu uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, os. na emailové adrese saop@spotrebitele.info. Kupující by si měl po dobu platnosti záruky potvrzující email uschovat (nemazat), neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu. 

  

2. Informace o uzavřené smlouvě

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit a jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek a sekce Jak nakupovat, uvedené na internetových stránkách obchodu, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.ratan-klub.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím - navíc jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

 

3. Podmínky dodání a platby

Platbu je možné realizovat buď v hotovosti, nejpozději při převzetí zboží, nebo bankovním převodem na účet dodavatele před dodáním objednaného zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny po převzetí zboží, respektive převzetím zboží po zaplacení kupní ceny.  Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci.

Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Dodací lhůta se pohybuje maximálně do 10 pracovních dní od zaslání a potvrzení objednávky, případně může být delší po dohodě mezi dodavatelem a zákazníkem. Pokud zboží není v uvedené lhůtě doručeno, má kupující právo od smlouvy odstoupit. 

Veškeré zboží, jehož cenaje rovna nebo převýší 3.000,- Kč vč. DPH, je přepravováno na místo určení zdarma. Forma přepravy bude určena dodavatelem s ohledem na objednané množství a charakter zboží. U nákupu do celkové částky 1.000,- Kč vč. DPH (včetně) zaplatíte za dopravu 150,- Kč, u nákupu do celkové částky 3.000,- Kč vč. DPH (včetně) zaplatíte za dopravu 200,- Kč. Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím dopravní služby FOFR., v případě menších balíků, sedáků, květináčů apod. (max. do 10 kg)  prostřednictvím PPL. Zboží lze převzít po předchozí domluvě i osobně bez platby za dopravu a balné v prodejně prodávajícího na adrese : Veselská 42, Žďár nad Sázavou, 591 01.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. To se netýká kupujícího, který je spotřebitelem. Tento kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě (viz níže). V případě stornování již závazně potvrzené objednávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním (je-li kupujícím spotřebitel, platí toto jen v případech, kdy spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy nevyplývá ze zákona). Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

Není-li kupujícím spotřebitel, prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

 

4. Právo na odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodu. V této lhůtě musí spotřebitel odeslat prodávajícímu projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, v opačném případě nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy platné a zboží bude proto případně vráceno na náklady kupujícího zpět. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Kontaktujte nás (pokud možno písemně), že odstupujete od smlouvy. Uveďte číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu.
 • Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na adresu firemní prodejny: RATAN KLUB s.r.o., firemní prodejna, Veselská 42, 591 01 Žďár nad Sázavou, a to za následujících podmínek:
  • nemělo by jevit známky použití
  • mělo by být nepoškozené,
  • mělo by být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) s kopií dokladu o koupi, či jinak hodnověrně prokázaným nákupem zboží v naší prodejně.
 • Zboží doporučujeme zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet (dle Vaší volby uvedené v odstoupení od smlouvy), a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejdéle však do 30 kalendářních dnů od odstoupení. V případě nedodání kompletního zboží či bude-li zboží poškozeno nebo opotřebováno, má prodávající nárok na náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží.
 • Kromě případů, kdy je v níže uvedených případech odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato   před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b)  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu  nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož  i  zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich  originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

5. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Objednávkou kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení objednávky (prodávající je oprávněn tyto údaje shromažďovat do odvolání tohoto souhlasu kupujícím). Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám (výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou údaje poskytnuty v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat a požádat o jejich vymazání a to písemně na adrese RATAN KLUB, s.r.o., firemní prodejna, Veselská 42, 591 01 Žďár nad Sázavou, nebo emailem na info@ratan-klub.cz.  Prodávající - firma RATAN KLUB s.r.o.  je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů - číslo registrace 00039618.

 

6. Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne 23.7.2012.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád byly konzultovány
SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s.
To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení
SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek,
které naleznete na
www.spotrebitele.info/audit/audit.php?id=0199
V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek nebo reklamačního řádu
či při nespokojenosti s jednáním provozovatele můžete SOS kontaktovat
telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min),
elektronicky emailem na
saop@spotrebitele.info
nebo písemně na adrese Mečová 5, 602 00 Brno.