Měníme se na
Vaše nová jednička s ratanem!

E-shop na Slovensku

E-shop pro zákazníky ze SR

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášení

KONTAKTY

Objednávky ratanového nábytku, fakturace

Fotka Pavla Zbojková vedoucí obchodního úseku
Tel.: 728 435 970
(Po - Pá 9 - 17 hod.)
e-mail:

Informace o ratanovém nábytku, dotazy k možnosti osobního odběru

Fotka Jana Tulisová vedoucí skladu nábytku
Tel.: 737 335 220
e-mail:

NEJŽÁDANĚJŠÍ ZBOŽÍ

Reklamační řád, postup reklamace

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Reklamační řád je součástí obchodních podmínek, výňatek:

6.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.
Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, nebo prostřednictvím reklamačního formuláře ZDE . Zákazník je o vyřešení reklamace vyrozuměn prostřednictvím emailu.

6.6.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.7.
V případě uznání reklamace hradí náklady spojené s dopravou zboží prodávající.

6.8. Způsob a lhůta na potvrzení
Zákazník obdrží informaci ohledně přijetí reklamace ihned po odeslání reklamačního formuláře a to na e-mail zadaným v reklamačním protokolu.

6.9. Kdy má spotřebitel právo uplatnit reklamaci
O některých okolnostech souvisejících s reklamací pojednává zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Reklamaci je možné uplatnit v záruční době daného produktu. Dále prodejce neodpovídá za vady, které spotřebitel na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce písemně seznámil. Spotřebitel bude o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

6.10. Doby trvání
Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Prodávající se může s kupujícím dohodnou i na delší době (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Po uplynutí 30 dnů má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. To znamená, že má právo na výměnu věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy.